Általános Szerződési Feltételek


Eazy Digital Kft 
Hatályos 2020. február 1-től módosításig vagy visszavonásig
Verzió: ÁSZF2020/01

For english version click here.

I. Meghatározások

ÁSZF: A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum.

Egyedi Szerződés: A Szolgáltatások biztosítása tárgyában a Szolgáltató és az Ügyfél között írásban létrejött egyedi megállapodás.

Fél vagy Felek: az Ügyfél és a Szolgáltató, külön-külön vagy együttesen.

Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett és a https://eazy.digital, https://kampanymester.hu, https://gplugin.uk és https://feed.studio  URL-en keresztül elérhető weboldalak.

Listaár: A szolgáltatási díj alapja, vagyis az egyes Szolgáltatások esetében megadott, és a Szolgáltató honlapján közzétett ár.

Megbízási Díj: A Szolgáltatót az Egyedi Szerződésben foglalt Szolgáltatások teljesítéséért az Egyedi Szerződésben rögzített díjazás.

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Szolgáltatás: az Ügyfél megbízása alapján a Szolgáltató az alábbiakban felsorolt szolgáltatások köréből az Ügyfél által kiválasztott szolgáltatás biztosítását vállalja: 

  • Médiavásárlás;

  • Médikampány tervezés és kezelés;

  • Hírlevél kampánnyal kapcsolatos feladatok elvégzése (HTML programozás és kampánymenedzsment);

  • Közösségi médiával, influencer marketinggel kapcsolatos feladatok elvégzése;

  • Marketing automatizálás;

  • Keresőoptimalizálás;

  • Webfejlesztés, weboldal üzemeltetés;

  • Képzések, tanfolyamok szervezése;

Szolgáltató: az Eazy Digital Kft. (1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-327229; adószám: 25503160-2-13).

Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatások bármelyikére vonatkozólag a Szolgáltatótól ajánlatot kér, ill. a Szolgáltatások bármelyikére vonatkozólag a Szolgáltatóval Egyedi Szerződést köt.

Üzleti titok: Minden olyan információ, adat, irat, amelyet (i) a Szolgáltató az Ügyféllel közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; (ii) az Ügyfél tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés kapcsán. Így különösen, de nem kizárólagosan üzleti titoknak minősülnek az Egyedi Szerződésben foglalt feltételek és a Megbízási Díj összege.


II. Bevezetés

2.1  A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nevesített szolgáltatásait az alább rögzített rendelkezéseknek megfelelően biztosítja Ügyfelei részére.

2.2  Az egyes szolgáltatások megrendelésére a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött Egyedi Szerződések alapján kerül sor. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti teljes megállapodást az Egyedi Szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az Egyedi Szerződés aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, és azt elfogadja.


III. A Megrendelés folyamata, a Felek közötti jogviszony létrejötte

3.1 Az Ügyfél a Honlapon elérhető formanyomtatvány kitöltésével és/vagy a Szolgáltató részére történő email elküldésével ajánlatot kér a Szolgáltatótól.

3.2 Az ajánlatkéréskor az Ügyfélnek meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, számlázási és értesítési postai címét és számlaszámát, valamint meg kell adnia az adószámát és cégjegyzékszámát. Az ajánlatkérés során az Ügyfélnek nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is, elfogadva a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket.

3.3 A Szolgáltató az ajánlat kérés kézhezvételét követően 1 munkanapon belül e-mailben válaszol, amely során az Ügyfél részére ajánlatot küld, vagy amennyiben szükségesnek ítéli meg, felveszi a kapcsolatot az Ügyfél által megadott kapcsolattartóval. A Szolgáltató az ajánlathoz csatolja az Egyedi Szerződés tervezetét.

3.4 A Szolgáltató az Egyedi Szerződés aláírásával és az Ügyfél részére történő megküldésével elfogadja, egyben kijelenti, hogy az Egyedi Szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges feltételekkel, tapasztalattal és megfelelő kapacitással rendelkezik.

3.5 Az Ügyfél és a Szolgáltató között a megrendelt Szolgáltatással kapcsolatos jogviszony tényleges tartalmát az Egyedi Szerződés valamint a jelen ÁSZF együttesen határozza meg. Minden olyan kérdésben, amelyet a Felek az Egyedi Szerződésben nem rendeznek, az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az Egyedi Szerződés és az ÁSZF vonatkozó rendelkezése egymástól eltér, úgy az Egyedi Szerződés rendelkezése az irányadó.


IV. A Szolgáltatások teljesítésére vonatkozó főbb szabályok

4.1 A Szolgáltató az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az abban foglalt Szolgáltatások szerződésszerű, hiánytalan és megfelelő szakmai színvonalon történő elvégzéséhez szükséges felkészültséggel, szakértelemmel és szakmai tapasztalattal, valamint a szükséges engedélyekkel rendelkezik.

4.2 A Szolgáltató a Szolgáltatásait elsősorban saját alkalmazottai-, esetenként közreműködő alvállalkozó segítségével biztosítja. Az általa bevont közreműködő alvállalkozó szerződésszerű teljesítéséért a Szolgáltató felelősséget vállal.

4.3 A Szolgáltató a feladat ellátása során köteles az Ügyféllel együttműködni, folyamatosan egyeztetni, és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani. A Felek folyamatosan tájékoztatják, értesítik egymást minden olyan eseményről, körülményről, amely az Egyedi Szerződés teljesítésére hatással lehet. A Szolgáltató az Egyedi Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét oly módon és olyan időben köteles teljesíteni, hogy a Szolgáltató azokkal kapcsolatos semmilyen magatartása vagy mulasztása semmilyen módon ne idézze elő, vagy ne okozza, illetve ne járuljon hozzá az Ügyfélnek más szerződött partnerei felé fennálló bármely kötelezettsége megszegéséhez.

4.4 Az Ügyfél által szóban, illetve írásban benyújtott igényeket, utasításokat a teljesítés során figyelembe veszi, amennyiben az megfelel a kötelezően alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek és feltéve, hogy az nem eredményezi az Egyedi Szerződésben rögzített határidők vagy díjazás módosítását. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét azon körülményekre, amelyek nincsenek összhangban a hatályos jogszabályi, vagy egyéb reklám- és marketing-kommunikációs rendelkezésekkel, valamint az Ügyfél által kialakított szempontrendszerrel, stratégiával, illetve jelzi, ha a benyújtott igény, utasítás az Egyedi Szerződésben rögzített feltételek bármelyikének módosítását igényli. Amennyiben az Ügyfél ennek ellenére ragaszkodik a megvalósításhoz, úgy a Szolgáltató köteles az adott feladatot az Ügyfél felelősségére elvégezni, kivéve, ha az jogszabályba vagy egyéb a Felekre kötelező reklám- és marketing-kommunikációs szabályba, rendelkezésbe ütközik. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az igény teljesítése az Egyedi Szerződésben rögzített Megbízási Díj legalább 5%-os mértékű módosítását igényli, amely esetben a Szolgáltató az igény teljesítését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megbízási Díj összegének megfelelő módosításában a Felek nem állapodnak meg.

4.5 Az Egyedi Szerződés utólagos, Ügyfél általi módosítása következtében felmerülő és igazolt többletköltség, illetve fizetési kötelezettség csakúgy, mint a Egyedi Szerződésben rögzített valamely szolgáltatás utólagos, Ügyfél általi módosítása vagy lemondása következtében felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltatónál ebből eredően keletkező minden kárt és/vagy költséget. 

4.6 Amennyiben a megrendelt Szolgáltatás jellege azt indokolja, a Szolgáltató az elvállalt munkák esetében az Egyedi Szerződés teljesítése során, a Felek által meghatározott időközönként, valamint a végteljesítést követően az Ügyfél számára online hozzáférést biztosít a Szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó statisztikai mutatószámokhoz.

4.7 A Szolgáltató az Egyedi Szerződés alapján elvállalt szolgáltatások teljesítését a feladat jellegétől függően és a Felek megállapodása szerint igazolja az Ügyfél felé. A teljesítés igazolása történhet hirdetési statisztika, óradíj elszámolás ill. projekt alapú teljesítések esetén a kapcsolódó teljesítésigazolás megküldésével. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás teljesítését az ahhoz kapcsolódó teljesítésigazolás kézhezvételét követően 2 (két) munkanapon belül nem vitatja, az adott Szolgáltatás teljesítettnek minősül, és a Szolgáltató jogosult a teljesített Szolgáltatáshoz kapcsolódó Megbízási Díj összegéről számlát kiállítani az Ügyfél részére.

4.8 A Szolgáltató az Egyedi Szerződés teljesítése során elkészült anyagokat a Felek által egyeztetett formátumban és minőségben az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

Az Ügyfél a kézhez kapott anyagokat – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - 2 (két) munkanapon belül belül véleményezi. A véleményezés elmaradása esetén a Szolgáltató a megküldött verziót elfogadottnak tekinti. Egyeztetett véleményezési késedelem esetén a véghatáridő az Ügyfél véleményezési késedelemével arányosan eltolódik.

4.9 Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a alvállalkozó, illetve az influencerek teljesítéséhez adatok, információk, vagy egyéb nyilatkozatok szükségesek, úgy azokat igény esetén haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül átadja, illetve megadja az alvállalkozónak, illetve az influencernek. 

4.10 Ügyfél az Egyedi Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Honlapon, valamint referencia anyagaiban az Ügyfélre mint ügyfelére hivatkozzon, és ennek során jogosult a Ügyfél cégnevét vagy logóját feltüntetni.

4.11 Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél részére a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”) 5/B. § szerinti reklámközvetítői feladatokat is ellát az Egyedi Szerződés alapján, úgy az Egyedi Szerződés kiterjed a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésére, annak Ügyfél igényei szerinti módosításra és ezen szerződés adott médium részéről való teljesítésének elfogadására is. A Szolgáltató a Grtv-re hivatkozással nyilatkozik, hogy a reklámközvetítői tevékenysége során a jogszabályi kötelezettségeknek mindenben eleget tesz. A reklámközvetítői tevékenység feltételeit Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg. 


V. Megbízási díj és fizetési feltételek

5.1 A Felek az Egyedi szerződésben rögzítik a Megbízási Díj megfizetésének ütemezését, amely lehet egyszeri vagy több részletben történő fizetés.

Amennyiben a Felek egyszeri díjfizetésben állapodnak meg, úgy a Szolgáltató az Egyedi Szerződés szerinti valamennyi feladatának teljesítését követően jogosult számlát kiállítani az Ügyfél részére. Ha a Felek több részletben történő fizetésben állapodnak meg, akkor a Szolgáltató az Egyedi Szerződésben rögzítetteknek megfelelően – havonta vagy az egyes részfeladatok teljesítése után – jogosult a számlát kiállítani.

5.2 Az Egyedi Szerződésben a Felek előleg fizetésében is megállapodhatnak. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfél részére díjbekérőt küld. A szolgáltatás teljesítését követően a Felek az Egyedi Szerződésben rögzítetteknek megfelelően elszámolnak, a Szolgáltató a Megbízási Díj összegéről számlát állít ki, amelyen feltünteti az Ügyfél által a díjbekérő alapján megfizetett összeget.

5.3 A Megbízási Díj a Felek eltérő megállapodása hiányában tartalmazza a megrendelt Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan a Szolgáltató oldalán felmerült összes költséget, jutalékot, járulékot és díjat, továbbá tartalmazza az alábbi VI. pont szerinti felhasználási jog ellenértékét is.

5.4. Az Ügyfél a Megbízási Díj összegét a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett esedékességi időben és bankszámlára történő banki átutalással fizeti meg.

5.5. Amennyiben az Ügyfél a Megbízási Díjat határidőben nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Nem minősül az Ügyfél késedelmének, amennyiben a Megbízási Díjat a nem megfelelően kiállított számla és/vagy a teljesítést igazoló okmány(ok) hiánya miatt nem kerül határidőben megfizetésre.

5.6 Amennyiben a Szolgáltató teljesítése közbeszerzési szerződéshez kapcsolódik, úgy Szolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel kijelenti, hogy nem fizet, illetve nem számol el az Egyedi Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.


VI. Szerzői jogok

6.1 Az Egyedi Szerződés teljesítése során keletkező, valamennyi szerzői jogi védelem alá eső alkotással („Szerzői Mű”) kapcsolatos szerzői jogok a Szolgáltatót illetik meg.

6.2 A Szolgáltató a Megbízási Díj összegének maradéktalan megfizetése esetén az Ügyfél részére a Szerzői Műre vonatkozólag a szerződés időtartamára korlátozás nélküli, harmadik félnek nem átengedhető, nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít. A felhasználási jog kifejezetten kiterjed az Szjt. szerinti összes felhasználási módra. 

6.3 A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerzői jogi védelem alá eső teljesítésén harmadik személynek nincsen olyan joga, amely az Ügyfél felhasználási jogát akadályozná vagy korlátozná, továbbá az Ügyfél felhasználási jogának gyakorlása a közreműködő, az influencer illetve harmadik személy jogait vagy törvényes érdekeit nem sérti.

6.4 A Szolgáltató által az Egyedi Szerződés alapján elkészített tartalmakat, anyagokat mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató jogosult referencia anyagai között szerepeltetni, vagy a másik Fél értesítésével belföldi vagy nemzetközi szakmai megmérettetéseken, kiállításokon, versenyeken, szemléken stb. indítani, illetve felhasználni.

6.5 A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél szellemi tulajdonát, így védjegyét, nevét, logóját, egyéb megjelölését csak és kizárólag az Egyedi Szerződés teljesítése során, a teljesítéshez szükséges mértékben és az Ügyfél által jóváhagyott módon használja. Az Ügyfél felelősséggel tartozik és szavatol az átadott logók, védjegyek, teljessége, megfelelősége, valódisága és jog és szerződésszerű felhasználhatósága tekintetében. 


VII. Az Egyedi Szerződés megszűnése

7.1 A Felek között létrejött Egyedi Szerződés megszüntethető 

a Felek közös megegyezésével.

rendes felmondással;

azonnali hatályú rendkívüli felmondással.

7.2 A Felek bármelyike jogosult a másik Félhez intézett, cégszerűen aláírt egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal rendes felmondással megszüntetni az Egyedi Szerződést. A rendes felmondás esetén a felmondási idő 90 naptári nap. Az Egyedi Szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét a Felek az Egyedi Szerződésben kizárhatják.

7.3 A Felek bármelyike jogosult Egyedi Szerződést a másik Fél szerződésszegése esetén, a másik Félhez intézett, cégszerűen aláírt egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetni, feltéve, hogy a másik Fél az Egyedi Szerződésben foglalt kötelezettségét vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a szerződésszegő magatartásával a Fél írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 5 napon belül sem hagy fel, illetve kötelezettségét nem teljesíti. A rendkívüli felmondását a Fél köteles megindokolni.

Rendkívüli felmondás indoka lehet

ha a Szolgáltató a Szolgáltatása teljesítésével vagy az Ügyfél a fizetési kötelezettsége teljesítésével az érdekkörében felmerült okból kifolyólag 30 naptári napot elérő vagy azt meghaladó késedelembe esik;

ha a Szolgáltató hibásan teljesít, vagy még a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az Egyedi Szerződést csak hibásan tudja teljesíteni és a hibát előidéző körülményt felszólításra nem javítja ki, nem szünteti meg; 

bármely Fél végelszámolás, vagy felszámolás hatálya alá, vagy egyébként olyan helyzetbe kerül, hogy pénzügyi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni;

bármely Fél képviselőjével szemben büntetőeljárás indul, illetőleg üzleti jó hírneve olyan mértékben sérül, amely a vele való kapcsolattartás során a másik félre nézve is hátrányos következményekkel járhat;

amennyiben bármely Fél magatartásával másik Fél üzleti jó hírnevét sérti, veszélyezteti;

amennyiben bármely Fél megszegi titoktartásra vonatkozó kötelezettségét;

amennyiben bármely Fél megszegi a személyes adatok kezelésére vonatkozólag a jogszabályokban rögzített valamely kötelezettségét.

Amennyiben az Egyedi Szerződés közbeszerzési szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, úgy – az fentebb írt eseteken kívül – Felek jogosultak az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani különösen az alábbi esetekben is, ha:

a Szolgáltató nem teljesíti az Egyedi Szerződéssel kapcsolatban a Kbt. 138. § (3), (5) bekezdésében előírt kötelezettségeit, vagy 

a Szolgáltató a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá kerül, vagy

az esetleges fővállalkozói szerződéssel kapcsolatban bekövetkezik a Kbt. 143. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ok.

7.4 Nem tekinthető súlyos szerződésszegésnek és ezért nem szolgálhat azonnali hatályú felmondás indokául, ha a teljesítést külső ok, ill. vis maior akadályozza.

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek az Egyedi Szerződés aláírását követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ilyen jellegű esemény beálltakor az érintett Fél a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik Felet a vis maior természetéről, mértékéről és várható időtartamáról, továbbá köteles minden, tőle általában elvárhatót megtenni a vis maiorból származó károk enyhítése érdekében. Az Egyedi Szerződésben rögzített teljesítési határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. A vis maior miatt felmerülő késedelemért, kárért, plusz költségért egyik felet sem terheli felelősség.

Nem tekinthető súlyos szerződésszegésnek olyan előre nem látható üzemviteli helyzet, amely során olyan forgalmi vagy egyéb technikai körülmény lép fel, amelynek bekövetkezése nem róható fel a Feleknek.

Nem tekinthető súlyos szerződésszegésnek az internet szolgáltatásban, az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb körülmény, amely az internet működésével együtt jár.


VIII. Szerződésszegés, vitarendezés

8.1 A Szolgáltató szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az Egyedi Szerződésben meghatározott és az Ügyfél által a Szolgáltató részére megfizetett Megbízási Díj teljes összege.

8.2 A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévér sérelméért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. 

8.3 Az esetleges vitás kérdések rendezésénél, – amennyiben a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy a vita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jogosult.


IX. Titoktartás

9.1  Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az Üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

9.2 Nem terheli a Felet a fenti 9.1 pont szerinti titoktartási kötelezettség annyiban, amennyiben az információ feltárását vagy harmadik személy részére történő átadását jogszabály írja elő. A Felek rendelkezésére bocsátott információk megtartására az Egyedi Szerződés alapján létrejött jogviszony fennállása alatt a Felek által igénybe vett egyéb közreműködőket is kötelezik, amely közreműködők szerződésszerű teljesítéséért az adott közreműködőt bevonó Fél teljeskörű felelősséggel tartozik.


X. Adatkezelés

10.1 A Szolgáltató a Szolgáltatásai megrendeléséhez és/vagy teljesítéséhez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

10.2 A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a személyes adatok egy részének kezelésére a Szolgáltató, az Ügyfél vagy harmadik fél jogos érdeke alapján automatikusan sor kerül, illetve az a felek közötti szerződés előkészítéséhez szükség, míg más esetekben az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulására van szükség. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Az adatkezelés jogalapja tekintetében a Szolgáltató mindenkori Adatkezelési Tájékoztatója irányadó.

10.3 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltató részére megadott személyes adatokat, illetve a kapcsolattartói személyes adatait folyamatosan frissíti.

10.4 A Szolgáltató Tájékoztatója elérhető a következő linken: https://eazy.digital/privacy.


XI. Értesítések

11.1 Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások teljesítéséve kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – az Ügyfél által az Egyedi Szerződésben megjelölt címre, illetve képviselő részére kerül kiküldésre.

11.2 Amennyiben az Ügyfél vagy képviselője adataiban változás következik be, Ügyfél köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Szolgáltatót.

11.3 Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek:

(i)  Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül.

(ii)  Tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt.

 (iii)  Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.

(iv)  A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.


XII. Hatályba lépés

12.1  A jelen ÁSZF rendelkezései 2020. február 1. napjától visszavonásig, illetve az esetleges módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

12.2         A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Ügyfeleit.